Seiklushunt

KP15

EST:

Vene kirjanduse kateeder endises keeltemajas


Vene kirjanduse kateeder keeltemajas, Ülikooli 18a.
Tartu Ülikooli raamatukogu

Juri Lotman asus 1954. aastal tööle ülikooli vene kirjanduse kateedris ja sai 1960. aastal kateedri juhatajaks, kujundades sellest üle maailma tuntud teadus- ja õppekeskkonna. Kateedri kolm tööruumi, nende seas Lotmani kabinet, asusid ülikooli peahoone kõrval keeltemajas.

„Kateedri töö strukturalistlik ja semiootiline kallak sai alguse nii. Juba 1950. aastate alguseks olid kõik haritud inimesed lugenud ja kuulnud sõna „küberneetika“, aga mis selle termini taga peitus, ei teadnud peaaegu mitte keegi; teati ainult, et see on imperialismi teeniv idealistlik õpetus. Midagi umbes samasugust toimus aastakümne keskel ka mõistega „strukturalism“. Ma mäletan, et käisin lingvistist naabri käest seletust küsimas, aga ka tema ei osanud midagi asjalikku öelda, sest ei teadnud isegi. 

Küberneetika valdkonnas avas meie silmad Norbert Wieneri raamat „Küberneetika ja ühiskond“, mille ajakiri Inostrannaja Literatura avaldas 1958. aastal. Herzen on omal ajal kirjutanud Hegeli filosoofia vapustavast mõjust; mind pööras täpselt samuti ümber Wieneri raamat: kõik hägused kahtlused seoses „vabaduse kui tunnetatud paratamatusega“ ja ühesuunalise ülevalt alla suunduva jäiga determinismiga hajusid ja leidsid lahenduse. Ma tegin viivitamatult ettekande meie metodoloogilisel seminaril ning mäletan selgesti, otsekui olnuks see eile, elavat ja loovat mõttelõõma, mis sõna otseses mõttes peegeldus Juri Lotmani näol: tagasiside ning vabaduse ja valiku dialektiline mõistmine näitasid totalitaarsete režiimide nii filosoofilist kui ka sotsiaalset ja poliitilist absurdsust! 

Kirjandusteadusliku strukturalismi loomisel, millega Lotman viiekümnendate aastate lõpus nii intensiivselt tegeles, olid aluseks Claude Lévi-Straussi, Roman Jakobsoni ja Nikolai Trubetzkoy tööd. Lotmani enda raamat „Loengud strukturaalsest poeetikast. 1. anne (Sissejuhatus, värsiteooria)“, mis ilmus sarja „Semiootika. Töid märgisüsteemide alalt“ esimese köitena (Tartu 1964), sai omakorda aluseks strukturalismi arengule kirjandusteaduses üle kogu maailma.“

Boriss Jegorov (1995). Tartu koolkonna lätteil. Mälestusi 1950 aastateist. – Vikerkaar nr 1, lk 78.


Lotman oma kabinetis, keeltemaja Ülikooli 18a.

Tallinna Ülikool, Juri Lotmani semiootikavaramu

ENG:

Chair of Russian Literature in former language house


Chair of Russian Literature in the language house at Ülikooli 18a.
University of Tartu Library


Lotman in his office in the language house at Ülikooli 18a.
Tallinn University, Juri Lotman Semiotics Repository 

In 1954, Juri Lotman started work at the Chair of Russian Literature at the university and in 1960, he became the head of the chair, shaping it into a world-renowned research and study centre. The three rooms of the chair, including Lotman’s office, were located in the language house next to the main building.

“The structuralist and semiotic orientation in the work of the chair started as follows. By the beginning of the 1950s, all educated people had already read and heard the word “cybernetics”, but nearly no one really knew what was hidden behind the term; it was only known to be an idealistic doctrine that served the interests of imperialism. Something similar happened in the middle of the decade with the term ‘structuralism’. I remember asking my neighbour, a linguist, to explain but he could not say anything either as he didn’t know. 

The eye-opener in the field of cybernetics was the book by Norbert Wiener “The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society”, which was published in the magazine Inostrannaya Literatura in 1958. Herzen once wrote about the shocking effect of Hegel’s philosophy; Wiener’s book transformed me exactly the same way: all the vague doubts about “freedom as a perceived necessity” and the one-way, top-down, rigid determinism dispelled and found a solution. I immediately made a presentation at our methodology seminar and I clearly remember, as if it were yesterday, that lively and creative blaze of thought that literally reflected on Juri Lotman’s face: the dialectical understanding of feedback and freedom and choice showed the philosophical as well as social and political absurdity of totalitarian regimes! 

At the end of the 1950s, Lotman intensively worked on literary structuralism, using the works of Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson and Nikolai Trubetzkoy as a basis. Lotman’s own book “Lectures on Structural Poetics. Volume 1 (Introduction, The Theory of Poetry)”, published in the first volume of the “Sign Systems Studies” (Tartu 1964), became the basis for the evolution of structuralism in literary theory throughout the world.”

Boris Egorov (1995). Tartu koolkonna lätteil. Mälestusi 1950. aastateist. – Vikerkaar no. 1, p. 78.

RUS:

Кафедра русской литературы в бывшем здании языков 


Здание языков, Ülikooli 18a.
Tartu Ülikooli raamatukogu


Ю.М. Лотман в своем кабинете, здание языков на ул. Юликооли 18a.Tallinna Ülikool, Juri Lotmani semiootikavaramu 

Юрий Михайлович Лотман начал работу в штате Тартуского университета в 1954 году преподавателем кафедры русской литературы, в 1960-1977 он был заведующим кафедрой, превратив ее во всемирно известный научный центр. Три рабочих комнаты кафедры, в их числе крохотный кабинет руководителя, Ю. Лотмана, находились на третьем этаже старого здания языков.

Из воспоминаний Бориса Федоровича Егорова, который был заведующим кафедрой до Лотмана:

«Одним из существенных толчков к точным методам явилось новое учение Н. Винера, создавшего кибернетику. Мы уже с середины пятидесятых годов смутно слышали о кибернетике и структурализме, но сведения черпали из официальных московских статей, где обе науки трактовались как гнусное исчадие империализма. И вдруг на конце хрущевской оттепели, в 1958 г., в Москве вышла книга Н. Винера «Кибернетика и общество», оказавшая на нас такое же потрясающее воздействие, как на молодого Герцена – учение Гегеля. /…/. Уже раньше возникали сомнения относительно истинности гегелевско-марксистского понятия «свобода – это осознанная необходимость» и по поводу вообще главенства необходимости, жесткого детерминизма сверху вниз. Винер связал свободу не с необходимостью, а с упорядоченностью и с обратной связью, разрешив тем самым прежние сомнения. Я тотчас же сделал доклад на кафедре, на нашем философском семинаре /…/. На Лотмана наибольшее впечатление произвел принцип обратной связи («Ведь это главный критерий демократичности государства! – воскликнул он. – «Низы» должны знать, что делается наверху, и наоборот») и вообще весь спектр главных проблем теории информации, которые лежат в основе кибернетики.» 

Б. Егоров. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. Москва: НЛО, 1999, 91-92

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank