Seiklushunt

KP18

EST:

Hariduse tänava perekonnaseisubürooHariduse tänava perekonnaseisubüroo.Johannes Pääsuke, 1914, Eesti Rahva Muuseum

Ajal, mil Juri Lotman abiellus, asus Tartu perekonnaseisuamet Hariduse tänaval (praegu Kompanii 3/5, kus asub Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu). Seal asus amet juba 1936. aasta suvest, mil Tartu linn renoveeris Lihaturu seitsme hoonega linnamajaks: valmisid elektrijaama ja gaasivabriku kontori- ja asjaajamisruumid, linnaraamatukogu, linnaarhiivi, perekonnaseisuameti, linna pedagoogilise muuseumi, statistikabüroo, vaeslastekohtu ja kutsevaliku-nõuandla ruumid ning eluruumid majahoidjale ja teenijaile. Olemasolevale hoonele ehitati kõikide nende asutuste äramahutamiseks kolmas korrus peale. 

Lihaturu pilt on siit (lk 148).

Lotmani on meenutanud oma pulmapäeva:

„Meie suhete vormistamine toimus täielikult Zara Grigorjevna komsomolimaksimalismi vaimus. Me suundusime perekonnaseisuaktide büroosse „oma suhete vormistamiseks“. Ei mina ega Zara Grigorjevna polnud arvestanud, et seal tuleb mantel ära võtta. Aga mul oli siiski seljas „loenguülikond“ (kodukeeles nimetati seda „suits ja pimedus“ – selle vasakul varrukal olid steariiniplekid, sest õhtuti lülitati valgus välja ja tuli töötada küünlavalgel). Zara Grigorjevnal ei olnud üldse pidulikku kleiti (väikekodanlikkus!). Oli mingi „kohusetäitja“, mis oli ümber tehtud tädi Manja kleidist – ta oli Zara Grigorjevnast kaks korda pikem ja täidlasem naine.

Me saabusime „perbüroosse“. ’Saabusime’ pole õige sõna – ma sõna tõsises mõttes tirisin meeleheitlikult vastupunniva Zara Grigorjevna kohale, kes korrutas, et esiteks ei kavatse ta Tartusse kolida ega oma Volhovstroi koolilapsi maha jätta, teiseks aga olevat perekonnaelu üldse väikekodanlik (tema sõbranna Ljuda resümeeris need väited pilkava valemiga: „Isiklik – taguotsa, ühiskondlik – ette!“). „Perbüroos“ ootas meid eriti armastusväärne eesti härrasmees, kes oli pidanud seda ametit kõigi vahetunud režiimide ajal, ja nagu enamik selles vanuses ning selle ajastu haritlasi, rääkis väga hästi vene keelt. Esialgu jahmatas ta meid ettepanekuga üleriided ära võtta. Zara Grigorjevnat tabas ootamatu naeruhoog (sugugi mitte hüsteeriline, talle tundus see „väikekodanlik“ protseduur tõepoolest naljakana). Juhataja vaatas meid nukral pilgul ja lausus sügava arusaamisega: „Jaa, esimesel korral on see tõesti naljakas.“ Jalutuskäigud Lotmaniga (2007). Koost Mihhail Lotman, lk 95–97.

ENG:

Civil Registry Office in Hariduse street 


Civil Registry Office on Hariduse Street. Johannes Pääsuke, 1914, Estonian National Museum 

When Juri Lotman got married, Tartu Civil Registry Office was located in Hariduse street (currently Kompanii 3/5, building of Tartu City Library). The office had been there since the summer of 1936 when the City of Tartu renovated the former meat market into a city house with seven buildings: office and administration rooms for the power plant and gas factory, city library, city archives, civil registry office, the city’s pedagogical museum, statistical office, the orphans’ court and the vocational counselling centre and living quarters for housekeepers and servants. A third floor was added to the existing building to accommodate all these functions.  

C:\Users\merike87\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E362EEF1.tmp

The photo of the meat market is from here (p. 148)

This is how Lotman recalled his wedding day: 

“The formalisation of our relationship was completely in the spirit of Zara Grigorievna’s Komsomol maximalism. We went to the registry office “to formalise our relations”. Neither I nor Zara Grigorievna expected that we would have to take off our coats. I was still wearing my “lecture suit” (called “smoke and darkness” in the family language, as its left sleeve was stained with stearin because the lights were turned off in the evenings and I had to work by candlelight). Zara Grigorievna had no festive dresses at all (philistinism!). So she was wearing something resembling a dress, altered from a dress of Aunt Manya – a woman twice taller and fuller than Zara Grigorievna.

We came to the registry office. “Come” is not the right word: I was literally dragging the desperately resisting Zara Grigorievna, who said that, first, she was not going to move to Tartu and abandon her schoolchildren in Volkhovstroy, and second, family life is generally philistine (her friend Lyuda summarised these statements with a witty formula: “Personal – behind, public – in front!”). In the registry office, we were received by an exceptionally nice Estonian gentleman, who had held this position under all the changing regimes and, like most intellectuals of that age and time, spoke very good Russian. First of all, he struck us with a suggestion to take off our coats. Zara Grigorievna broke into a fit of laughter (by no means hysterical, she really found this “philistine” procedure very funny). The registry official looked at us sadly and said with a deep understanding: “Yes, the first time it’s funny indeed!”Jalutuskäigud Lotmaniga (2007). Comp. Mihhail Lotman, pp. 95-97. 

RUS:

Бюро бракосочетаний

ЗАГС на улице Харидусе.Johannes Pääsuke, 1914, Eesti Rahva Muuseum

В то время, когда Лотман женился, регистрация браков происходила на улице Харидусе (сейчас ул. Компани 3/5, где находится городская библиотека). В этом месте ЗАГС (записи актов гражданского состояния) находился с лета 1936 года, когда город Тарту перестроил здание Мясного рынка в городское здание, состоящее из семи отдельных домов с разными учреждениями. Чтобы все эти учреждения могли разместиться, надстроили третий этаж. 

Мясной рынок до и во время перестройки. Фотографии взяты отсюда  (lk 148).

Ю. М. Лотман так вспоминал день своей свадьбы:

«Оформление наших отношений было совершенно в духе комсомольского максимализма Зары Григорьевны. Мы отправились в загс «оформлять наши отношения». Ни я, ни Зара Григорьевна не рассчитывали, что там придется снять пальто. Но на мне все-таки был «лекционный» костюм (на семейном языке называвшийся «дым и мрак» — левый рукав его был закапан стеарином, потому что по вечерам выключали свет и работать приходилось при свечке). Праздничных платьев у Зары Григорьевны не было вообще (мещанство!). А было нечто, «исполняющее обязанности», перешитое из платья тети Мани — женщины вдвое выше и полнее Зары Григорьевны. Мы пришли в загс. «Пришли» — это не то слово: я буквально втащил отчаянно сопротивлявшуюся Зару Григорьевну, которая говорила, что, во-первых, она не собирается переезжать в Тарту и бросать своих школьников Волховстроя, во-вторых, что семейная жизнь вообще мещанство (подруга Зары Григорьевны Люда резюмировала эти речи язвительной формулой: «Личное — взад, общественное — вперед!»). В загсе нас ожидал исключительно милый эстонец, занимавший эту должность при всех сменявшихся режимах и, как большинство интеллигентов того возраста и той поры, очень хорошо говоривший по-русски. Прежде всего, он поразил нас решительным ударом, предложив снять пальто. На Зару Григорьевну неожиданно напал приступ смеха (отнюдь не истерического, ей действительно была очень смешна эта «мещанская» процедура). Заведующий загса печально посмотрел на нас и с глубоким пониманием произнес: «Да, в первый раз это действительно смешно!»

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank