Seiklushunt

KP3

EST:

Lootuse 13–7

Lootuse tänava ühetoalises korteris elas Lotmanite perekond aastatel 1953–1962.

Karlovas oli maja õuedes olevate kaevude vesi kehv, seepärast tuli joogivett tuua linnakaevust, mis asus Kesk ja Kuu tänava nurgal. Üks Karlova elanik on kaevulkäimist meenutanud: „See oli suur töö, sest tuli 20 korda pumbata, et vesi voolama hakkaks, ja veel sama palju, et pang täis saada.“

Lotmani abikaasa Zara Mintsi (1927–1990) kursusekaaslane ja sõbranna Viktoria Kamenskaja kirjutas Lotmanite pere elust Lootuse tänava korteris nii:

„Kui ma esimest korda Tartusse sõitsin, elasid Lotmanid kahe päris väikese poisiga (Miša ja Grišaga) veel Lootuse tänaval poolpimedas esimese korruse korteris. Griša oli siis seitsmekuune, väga nõrgake. Peagi jooksid vanemad loengusse ja Zara heitis mulle käigupealt: „Keeda talle mannaputru“ – kuid mina ei leidnud kodunt ei mannat ega piima ning seisin kaua poes, julgemata vene keeles mannat küsida. Olme oli neil alati keeruline, kuid eriti Tartu elu varasematel aastatel: enne palgapäeva viidi ära kõik pudelid ja purgid, artikleid kirjutati uskumatutes tingimustes – Zara kirjutas paku otsas, laua serval, sageli unustades, et köögis kõrbeb kohe-kohe järjekordne kastrul põhja. Juri töötas öösiti (harjumus öösel töötada säilis tal kogu elu), kuid see ei tähendanud kaugeltki, et tal oleks päeval olnud aega väljamagamiseks.“ 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Koost Mihhail Lotman, lk 294.

D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01704.JPG
Lootuse 13–7.
Ljubov Kisseljova, erakogu

ENG:

  1. Lootuse 13–7 
D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01704.JPG
Lootuse 13–7.
Ljubov Kisseljova, private collection

The Lotman family lived in the one-room flat on Lootuse street from 1953 to 1962.

In the Karlova district of Tartu, water in the wells was of poor quality, and therefore it was necessary to bring drinking water from the municipal well located at the corner of Kesk and Kuu street. One inhabitant of Karlova recalled how water was fetched from the well: “It was hard work, because you had to pump 20 times to get the water flowing, and then as many more times to fill the bucket.”

Viktoria Kamenskaja, the fellow student and friend of Lotman’s wife Zara Mints (1927–1990), wrote about the Lotmans’ life in the flat on Lootuse street:

“When I first went to Tartu, Lotmans with the two quite little boys (Misha and Grisha) still lived in the semi-dark ground-floor flat on Lootuse street. Grisha was seven months old then, and very frail. Soon the parents ran away to the lecture and Zara told me offhand, “Make him semolina porridge,” – but I did not find any semolina or milk at their home and I stood in the grocery store for a long time, afraid to ask for semolina in Russian. Their everyday life was always complicated, but especially so in the early days in Tartu: before the pay day they took all bottles and jars to collection points, and they wrote their articles in unbelievable conditions – Zara wrote on a billet, at the table, often not realising that food was getting burnt in yet another saucepan in the kitchen. Juri worked at night (he had this habit all his life), which did not mean that he had time to sleep it off during the day.” 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Comp. Mihhail Lotman, p. 294.

RUS:

  1. Улица Лоотусе 13–7 
D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01704.JPG
Лоотусе 13.
Ljubov Kisseljova, erakogu

В однокомнатной квартире на улице Лоотусе семья Лотманов жила в 1953–1962 годы.

В районе Карлове вода во дворовых колодцах была плохого качества, поэтому питьевую воду приносили из городского колодца на углу улиц Кеск и Куу. Один из тогдашних жителей района Карлова вспоминал хождения за водой: «Это была большая работа, потому что приходилось раз 20 качать, пока вода начинала идти, и потом еще столько же, чтобы наполнить ведро.» 

Виктория Каменская, сокурсница и подруга жены Лотмана З. Г. Минц (1927–1990) описывала жизнь семейства Лотманов в квартире на ул. Лоотусе:

«Когда я впервые приехала в Тарту, Лотманы с двумя совсем маленькими мальчиками (Мишей и Гришей) еще жили на улице Лоотусе в полутемной квартире на первом этаже. Гриша тогда бы семимесячным, очень слабеньким. Вскоре родители убежали на лекции, и Зара бросила мне на ходу: «Свари ему манную кашу», – но я не нашла в доме ни манной крупы, ни молока и долго стояла в магазине, не решаясь по-русски спросить манную. Быт у них всегда был нелегким, но в ранние годы тартуской жизни – особенно перед зарплатой, сдавались все бутылки и банки, статьи писались в невероятных условиях – Зара писала, примостившись на тычке, на краешке стола, часто забывая, что на кухне вот-вот сгорит очередная кастрюля. Юра работал по ночам (привычка к ночной работе сохранилась у него на всю жизнь), но это вовсе не означало, что днем у него было время, чтобы отоспаться.» 
В. А. Каменская. О Юрии Михайловиче Лотмане – снизу вверх. Лотмановский сборник 1.  Москва: ИЦ-Гарант. 1995, с.163-164

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank