Seiklushunt

KP7

EST:

Kastani 9–7

Kastani 9 korter 7 oli Juri Lotmani elukohaks aastail 1963–1970. Korteris oli neli tuba, ahjuküte ja kuivkäimla. Lotman palus pärast kolimist Kastanisse Jegorovil osta Leningradist osonaator käimla jaoks. Pidi vist ikka kõvasti haisema!


Kastani 9–7.
Harry Duglas, 1984, Eesti Rahva Muuseum

Lotmani juurde ei sattunud üksnes kirjanikud ja teadlased. Korteri otsis 1970. aasta jaanuaris läbi KGB. Kuid Kastani tänaval leidis aset ka väga põnevaid kohtumisi:

Majas, kus me (mina, Zara Grigorjevna ja lapsed) elasime, ei lukustatud tolleaegse Tartu tava järgi kunagi uksi. Tartus polnud see erand. Sisenedes väljast läbi tillukese esiku, võis sattuda otse meie kõige suuremasse tuppa, mis kujutas endast korraga nii söögituba, võõrastetuba kui ka minu kabinetti. 

Ühel pühapäeva hommikul, kui me kõik istusime hommikulauas, sisenes keegi energiliste sammudega trepilt ja koputas rusikaga uksele. Uksel seisis pikk mees, kelle energiline nägu ja kehahoiak andsid selgesti märku valmisolekust kakelda. Meid ründasid alatasa kaugõppijad. Sageli ei sõitnud nad pärast eksamil läbikukkumist ära, sest komandeering maksti neile kinni ainult täieliku edasijõudmise korral. Nii ma arvasingi, et see on järjekordne kahemees, kes hakkab kohe tõestama, et on kolme välja teeninud. Asi oli aga hoopis muus.

Sissetungija esitles end. See oli just oma esimese jutustusega „Üks päev Denissovitši elust“ laineid löönud Solženitsõn.“ 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2011). Koost Mihhail Lotman, lk 100, 102.

Tartu Ülikooli poliitiliste ideede ja kultuuriloo lektor David Beecher meenutab 13. mail 2021 Eesti Rahva Muuseumi loengusarjas peetud video 48. minutil, kuidas ta käis Tartus Kastani 9 majas korteris, mis oli olnud tema ema esimene kodu ning kust tema vanaema Taimi koos toona kaheaastase emaga 1944. aastal põgenes. Selgus, et just sellesse korterisse kolis hiljem Lotman. Nii oli see korter kahe pagulase kaudseks kohtumiskohaks: üks põgenes siit ja teine leidis siin uue kodu.

Oma doktoritöö eessõnas kirjutab Beecher:

„Selles Tartu majas aadressil Kastani 9, kus Taimil ja tema vanematel oli korter, elas 1960. aastatel Juri Lotman, Nõukogude Liidu üks silmapaistvamaid õpetlasi ja Tartu semiootikakoolkonna keskne tegelane. Lotman sündis 28. veebruaril 1922 revolutsiooniaegses Petrogradis, vähem kui 300 km kaugusel Tartust, kus kuu aega varem oli sündinud mu vanaema.

Kõige intiimsemal tasandil on selle loo taga soov mõista, kuidas mu vanaema kodust sai Juri Lotmani kodu, kuidas kõigi aegade ühe suurima vene kirjandusteadlase lastest ja lapselastest said Eesti kodanikud, samal ajal kui minu tädi, ema, vend ja mina kasvasime Ameerika kodanikeks; kuidas ajaloolised jõud, mis ühe pere kodust välja juurisid ja uut kodu otsima viisid, andsid teisele perele uued juured ja uue kodu.

[..] Kuid minu jaoks on see lugu kahes 20. sajandi võimsaimas riigis elanud perekondadest, kes ei tea midagi üksteise kogemustest ning keda ühendavad vaid eesti keel, Tartu Ülikool ja mälestused kahest väga erinevast ajast, mil koduks oli Kastani 9.“

ENG:

Kastani 9–7


Kastani 9–7.
Harry Duglas, 1984, Estonian National Museum

Kastani 9, apartment 7 was Juri Lotman’s home in the years 1963–1970. The four-room flat had stove heating and a dry toilet. After he had moved to Kastani street, Lotman asked Egorov to buy an ozonator from Leningrad for the toilet. It must have really stunk!

Not only writers and researchers visited Lotman. In January 1970, also the KGB searched the flat. But there were other very interesting meetings at their place in Kastani street:

“In the house where we (I, Zara Grigorievna and the children) lived, doors were never locked, as was the tradition in Tartu at that time. It was not exceptional in Tartu. When you came in through the tiny anteroom you would directly enter our largest room, which served both as a dining room, drawing room and my office. 

One Sunday morning when we were all sitting at the breakfast table, someone strode energetically in from the stairs and knocked on the door with his fist. A tall man was standing in the doorway, and his energetic face and posture clearly indicated his willingness to fight. We were often attacked by distance-learning students. They often did not leave Tartu after having failed an exam, because the employer would pay for the trip only if they passed all exams. So I thought it was just another student who had failed and would start to prove he was worth a “three”. But this was a different case.

The intruder introduced himself. It was Solzhenitsyn, who had just made waves with his first short novel “One Day in the Life of Ivan Denisovich”.” 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Comp. Mihhail Lotman, pp. 100, 102.

David Beecher, Lecturer in Political Thought and Cultural History at the University of Tartu, gave a talk in the lecture series of the Estonian National Museum on 13 May 2021, in which he recalled (see 48:20 in the video) his visit to the flat in Kastani street, Tartu, which had been his mother’s first home and from where his grandmother Taimi had fleed with his mother, then two years old, in 1944. It turned out it was the same flat where later Lotman lived. Thus, it was an indirect meeting place of two displaced persons: one escaped and the other found a new home here.

In the preface to his doctoral dissertation, Beecher wrote:

“[…] the house in Tartu where Taimi and her parents had their apartment at Kastani Street #9 became in the 1960s the home of Yuri Lotman, one of the most remarkable scholars of the Soviet Union and the central figure of the Tartu School of Semiotics. He was born on February 28, 1922 in revolutionary Petrograd, less than 180 miles away and one month after my grandmother.

On the most intimate level, this story arises out of a desire to understand how my grandmother’s home became Yuri Lotman’s home, how the children and grandchildren of one of the greatest Russian literary scholars of all time became Estonian citizens, while my aunt, mother, brother, and I all became American citizens, how the historical forces that uprooted one family and sent it looking for a new home gave new roots and a new home to another.

[…] But for me this is a story that begins with two families in the two most powerful states of the twentieth century, strangers to one another’s experience, united only by the Estonian language, Tartu University, and the memory of two very different times when Kastani Street #9 was home.”

RUS:

Улица Кастани 9–7


ул. Кастани 9.
Harry Duglas, 1984, Eesti Rahva Muuseum

Квартира на улице Кастани была местом жительства семьи Лотманов с 1963 по 1970 год. Там было три комнаты, печное отопление и клозет без воды. Лотман просил Б. Ф. Егорова купить в Питере озонатор для сортира, написав, что «Это будет последний штрих в нашей новой квартире».

На улице Кастани случались всякие неожиданные встречи:

«В доме, в котором мы жили (я, Зара Григорьевна и дети), по тогдашней тартуской манере двери никогда не запирались. В Тарту это не было исключением. Войдя с улицы через крошечную прихожую, можно было пройти прямо в самую большую из наших комнат, в которой помещалась столовая, приемная для гостей и мой кабинет. Утром одного из воскресений, когда я, Зара Григорьевна и дети сидели за завтраком, кто-то энергичными шагами вошел с лестницы и кулаком постучал в дверь. В дверях стоял высокий человек с энергией в лице и фигуре, которая выражала полную готовность вступить в драку. Нас осаждали заочники. Провалившись на экзамене, они часто не уезжали, потому что командировочные им оплачивали только при условии полной успеваемости. Я решил, что это очередной двоечник, который будет сейчас доказывать, что тройку он заслужил. Однако ситуация оказалась иной. Вошедший представился. Это оказался в ту пору только что прогремевший своей первой повестью «Один день Ивана Денисовича» Солженицын. Не помню, как он представился, но и из слов, и из жестов вытекало, что он приехал бить мне морду.»

Ю. Лотман. Не-мемуары. Воспитание души. СПб: «Искусство–СПБ», 2005, с. 30.

Неприятное происшествие летом 1964 г., благополучно разрешившееся, было связано с тем, что тартуский студент похитил у Е. С. Булгаковой машинопись неизданного тогда романа «Мастер и Маргарита». Однако к моменту визита Солженицына рукопись уже была возвращена.

Но к Лотману заходили не только писатели и ученые. В январе 1970 года в этой картире КГБ провел обыск. Об этом «происшествии» написано множество разных воспоминаний. Приведем описание самого Лотмана:  

«Вошедшие начали деловито обыскивать квартиру. Их было очень много, и они наполнили все комнаты. Комнат было три. Первую – самую большую – занимала моя библиотека. Библиотека захватила также и вторую комнату, которая была нашей спальней и кабинетом Зары Григорьевны. А третья была детская. /…/. Они начали вытаскивать книгу за книгой и листать, что, очевидно, вскоре им надоело. Я чувствовал себя погано, поскольку напряженно ожидал, когда же они доберутся до рукописей Горбаневской. Что же касается Зары Григорьевны, то она, сидя за столом в этой наполненной неприятными гостями комнате, спокойно читала корректуры. /…/ Уже темнело. Зара Григорьевна, которая демонстративно, даже гораздо более аккуратно, чем обычно, поддерживала обычную семейную жизнь, дала мне и детям ужин. Кагэбэшники смотрели голодными глазами, как мы посреди их толпы закусываем. Может быть, это сыграло решающую роль в том, что, когда необысканной осталась одна только печка, на которой лежал архив Горбаневской, начальник, пробурчав что-то не очень печатное, что можно передать формулой «ничего нет», предложил мне подписать протокол, что я сделал только после того, как они согласились вписать фразу, что ничего запретного обнаружено не было, и представить полный список изъятых бумаг (изъяты были пишущая машинка и машинописи уже опубликованных статей по семиотике). /…/ Этот хвост за мной тянулся еще очень долго и, в частности, послужил основанием тому, что длительное время мне не разрешали заграничных поездок даже тогда, когда все эти основания и все эти запреты перестали активно выполнять.»

Ю. Лотман. Не-мемуары. Воспитание души. СПб: «Искусство–СПБ», 2005, с. 32.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank