Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

STIHL x SH Järvselja rogain

Asukoht

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

Vaata kaardil

Rajameister

Peep Teppo

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele ja O-matkale
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE ja Ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Nimisponsor

Suurtoetaja

Rogainisõpru võõrustavad

Toetajad ja partnerid

Lisainfo

Võistluskeskus ja parkimine

Võistluskeskus asub Järvselja ürgmetsade vahel – Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna aladel (vaata skeemi!). Google mapsi link!
Parkida on võimalik võistluskeskuse lähedal asuvatele rohealadele.

Võistluspäeva ajakava

10.00 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 Infotund rogaini kohta – rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms (osavõtt vabatahtlik)
11.30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele radadele
12.00 Start põhiklassidele ja orienteerumismatkale
12.15 Start rattarajale ja pereklassidele
14.45 Pereklassi kontrollaja lõpp
14.45 Rattaraja kontrollaja lõpp
15.00 Rattaraja orienteeruv autasustamine
15.00 Kontrollaja lõpp põhirajal
15.30 Orienteeruv autasustamine

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse.

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Käepaela kasutamine on kohustuslik!
Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number!

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata!

Järvselja maastiku iseloom 

Järvselja puhul asub võistlusmaastik suures osas metsamaal, vähesel määral on põllu- ja rohumaad. Metsade majandamiseks on kasutusel kvartali võrgustik, mis tähendab, et metsad on suures osas jaotatud 300 x 600 m ristkülikukujulisteks aladeks. Rogaini puhul tähendab see seda, et võistlejatel on võimalik kasutada kvartali sihte liikumiseks ja enda asukoha tuvastamiseks. Reljeefi poolest on tegemist üsna tasase piirkonnaga.

Eesti metsanduse seisukohalt on Järvselja väga oluline paik, sest tegemist on metsandustudengite praktikabaasiga. See tähendab, et sealt võib leida mitmeid metsanduslike katsealasid, võõrpuuliikide puistusid, arboreetumi ja ühtlasi kasvavad seal ka mõned Eesti rekordpuud. Kuna rogainikaardile jääb ka ürgmetsa ala, siis osalejad peavad arvestama keeluala piiride jälgimisega.

Kaart

Kaardi mõõtkava on 1:15 000 ja kõrgusjoonte vahe 2.5m
Kaardi joonistas Markus Puusepp. Alusmaterjalid: Maa-amet

Kaart on trükitud veekindlale paberile.  Kaardilehe suurus 50x30cm.
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).

Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaadest (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne raster). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega.
Kaardijoonistaja kommentaar: Kaardil on katsetatud tavapärasest detailsemat läbitavuse kaardistamist ning lisaks raiesmikke ja noorendikke/võsa tähistavatele valge ja rohelise mummuga poollagedate leppemärkidele on juurde toodud tihedat noort metsa tähistav heleroheline värv. Kuna tegemist on katsetusega, siis kajastus ei pruugi olla ühtlane ning mõnigi kaardil valgega tähistatud kõlvik on tõenäoliselt üsnagi tihe ja rohelise värvi vääriline.

Rajameistri, Peep Teppo, kommentaar:

Nagu varemgi mainitud, siis Järvselja puhul asub võistlusmaastik suures osas metsamaal, vähesel määral on põllu- ja rohumaad. Metsad on suures osas jaotatud 300 x 600 m ristkülikukujulisteks aladeks. Reljeefi poolest on tegemist üsna tasase piirkonnaga.

Kõiki kontrollpunkte läbiva distantsi pikkus on linnulennult 24,5km. Rajale on paigutatud 40 KPd, mille koguväärtuseks 184 punkti. Matkaraja pikkuseks on linnulennult mööda sihte ja radu liikudes 10,5km.

Rajal ei ole mehitatud joogipunkti, kuid on olemas puhta joogiveega kaev, kust osalejad saavad ise endale ämbriga vett üles tõmmata. See looduslik joogipunkt on märgitud ka rajakaardile. Joogipunkt ei jää matkajate klassi rajale.

Suurem osa kontrollpunkte asuvad metsas, seega peab arvestama puhmaste, oksarisu, nõgestega – soovituslik on kanda sääri katvat riietust. Kvartaleid ääristavad kraavid on mõnes paigas pigem kõrge veetasemega, samuti on soopealsed üsna märjad. Kui on soov sirgemalt ja kiiremini järgmisesse punkti jõuda, siis jalad (kuni naba) saavad kastetud. See puudutab punkte, mis start/finišist pigem eemal.

Paljud on ilmselt märganud, et sääsed on sel aastal eriliselt halvas tujus ja aktiivsed. Seega võiks kaasas olla putukatõrjevahend, mis muudaks metsas liikumise muretumaks. Kui olla pidevas liikumises, olgu selleks kas või kõndimine, siis putukaid väga tähele ei panegi. Seisma lihtsalt ei tasu jääda – aga rogainile keegi seisma ju ei tulegi, seega pole ilmselt probleemi.’

Sõltuvalt telefonioperaatorist võtke arvesse, et levi ei pruugi Järvselja piirkonnas olla. Seega kõik olulised kõned, instagrami storyd, jm tehke ära enne Järvselga jõudmist

Kaardialale jäävad metsanduslikud katsealad, Eesti kõrgeimad puud, loomade tegevuspaigad, pärandkultuuriobjektid – kui vähegi aega, siis märgake ümbritsevat, lugege infotahvleid ja ammutage seda huvitavat, mida Järvselja ala pakub!

Ratturitele: Ürgmetsa laudtee on vihmaga väga libe ja pehkinud laudadega peab olema ettevaatlik – rattaga on laudtee pigem raskesti läbitav. Metsasihid on erineva läbitavusega – on väga puhtaid ja selgeid sihte, kuid on ka kõrgema heinaga kinnikasvanuid radu.

Keelualad ja keelatud objektid

 • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
 • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja ehitusobjektid. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
 • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
 • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine.

GPS jälgimine

https://sportrec.eu/gps/jarvselja-rogain-23

Stardikorraldus

Kõik võistkonnad saavad 11:30 oma kaardid kätte stardialast. Kaardid on kokkurullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonnanumber. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI-pulk randmele kinnitatud ja nullitud. Rajale toimub ühisstart stardikaare alt põhiklassidele 12.00 ja PERE ja Ratta klassidele 12:15

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid. Punktide väärtused varieeruvad kahest-viieni! Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 34=3 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.
Rajal on kaevu näol looduslik puhta veega joogipunkt – kuid soovitatav on vesi endaga ka kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.
Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!
Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit.

Pesemine

Võistluskeskuses on olemas välipesula kasutamise võimalus, kuid see on pigem enda kergeks loputamiseks. Muuhulgas saab nautida suitsusauna ning kasta end tiiki. Suitsusaun on väike, seega varuge aega!

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest!
Sekretariaadist on võimalik soetada ka HoneyPoweri geele ja batoone.

Pakihoid

Võistluskeskuses asub pakihoiu telk, kuhu saab soovi korral jätta enda isiklikke asju, autovõtmeid jms!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 15:30.
Võistlusel autasustatakse MM, NN, MN kolme paremat võistkonda ja ülejäänud klassides vaid võitjaid. Pere- ja matka klassis võitjaid ei autasustata, vaid loositakse kõikide klassis osalenud võistkondade vahel välja loosiauhindu.
Võistkond osaleb kõikides võistlusklassides, mille tingimused täidab. Teisisõnu – 45 klassis osalejad võivad murda end ka põhiklassis poodiumile!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.
 • Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716